Patent başvurusunun yapılması

Başvurusu yapılan patent (tarifname, istemler, resimler, ücret ) evrakları Kurum tarafından şekli şartlara uygunluk yönünden inceler. Başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik yok ise, başvurunun kabul edildiğini başvuru sahibine veya patent vekiline bildirilir.

Korumanın başlaması

Patent başvurularının koruması, başvurunun TÜRKPATENT'e yapıldığı tarih, saat ve dakika itibarı ile koruma başlamış olur. Başvurular patent siciline kayıt edilir ve Resmi Patent Bülteni’nde yayımlanarak ilan edilir.

Patente itiraz ve süreçleri

Üçüncü Kişi Görüşü: Patent başvurularının yayımlanmasından sonra üçüncü kişiler, patent başvurusuna konu olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin görüşlerini yazılı olarak Kuruma sunabilir. Bu görüşler araştırma raporu hazırlama aşamasından önce gelmişse araştırma raporu düzenlenirken dikkate alınabilir.

Araştırma ve İnceleme Süreci

Patent başvuruları için, başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren on iki (12) ay içerisinde araştırma ücretinin ödenerek, araştırma raporunun düzenlenmesi için araştırma talebinin yapılması gerekmektedir.