Araştırma ve İnceleme Süreci

Patent başvuruları için, başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren on iki (12) ay içerisinde araştırma ücretinin ödenerek, araştırma raporunun düzenlenmesi için araştırma talebinin yapılması gerekmektedir. Yasal süreç içerisinde araştırma talebinin yapılmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılarak işlemden kaldırılır.

Patent başvuruları için, araştırma raporunun başvuru sahibi veya vekiline tebliğ tarihinden itibaren üç ay (3) içerisinde patent başvurusunun incelenmesini Kurumdan talep edilmesi gerekmektedir. Patent başvuru sahibi veya vekili bu süre içinde araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve varsa tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapabilir.  İnceleme raporu, araştırma raporunun incelendiği aşamadır. İnceleme aşaması, başvurusu yapılan buluş için düzenlenen araştırma raporunun içeriğine ve söz konusu buluşun   patentlenebilir olup olmadığına karar verilen aşamadır. İnceleme sürecinde buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir.