Bir ülkede tescil edilen Endüstriyel Tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi doğru mudur?

Bir ülkede tescil edilen Endüstriyel Tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi tamamen yanlıştır. Türkiye'de başvurusu yapılan ve tescil edilen bir tasarım sadece Türkiye sınırları içinde söz konusu kanunun getirdiği koruma hakkından yararlanır.

Üzerinde sınai mülkiyet hakları bulunan bir üründe küçük değişiklikler yapılırsa Endüstriyel Tasarım tescili olabilir mi?

Bir tasarımın tescil edilebilmesi için yenilik kriterini taşıması ve ayırt edici nitelikte olması gerekir. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Ancak sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa yenilik ve ayırt edicilik kriterleri açısından değerlendirilerek tescil talebi geri çevrilebilir.

Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Koruması

Coğrafi işaretlerin ve korunması işlemi Türk Patent Enstitüsü tarafından 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. 

Tescilin tanımı, amacı ve yararları:

Tescilin Amacı; Belirli bir coğrafi yöre veya alan veya bölge adı ile anılan ürünlerin korunmasını sağlayan bu tescil ile coğrafi bölgelere mahsus ürünlerin niteliklerinin bozulmaksızın sürekliliğini sağlamaktır.