Tescil haklarına tecavüz ve ihlal hallerinde mahkemece verilebilecek cezalar

Tecavüz Ve İhlal Hallerinde Mahkemece Verilecek Cezalar:

1. Endüstriyel Tasarım tescil belgesi almak amacıyla yanlış ve yanıltıcı bildirimde bulunanlar, gerçeğe aykırı olarak kendini endüstriyel tasarım tescil hakkına sahip olarak gösterenler hakkında; 1 ( bir ) yıldan 2 ( iki ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir,

14.000 ( on dört bin ) YTL’ den 27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir. Her iki cezaya birden hükmedilebilir.

2. Endüstriyel Tasarım tescili ile korunan bir buluşun sahibi olmadığına, koruma süresinin bittiğine, endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne karar verildiği halde ürün üzerinde koruma olduğu zannını uyandıranlar, satışa çıkarılan eşyaya veya ambalajlara veya ticaret evrakına veya ilanlarına ve reklâmlarına hukuken korunan bir endüstriyel tasarım tescili ile ilgisi olduğu zannını uyandıranlar ile yetkisi olmadığı halde, patent üzerindeki hakların birini veya bu haklarla ilgili lisansı devretmek, rehin etmek veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar hakkında;

2 ( iki ) yıldan 3 ( üç ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir, 27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000 ( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir. Her iki cezaya birden hükmedilebilir.

3. Tasarım haklarına tecavüzde bulunanlar hakkında; 2 ( iki ) yıldan 4 ( dört ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir, 27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000 ( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir. Her iki cezaya birden hükmedilebilir. Ayrıca iş yerlerinin 1 ( bir ) yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmedilebilir. Tecavüzde kullanılan eşya ve bunları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtalara el konabilir veya imha edilebilir.

4. Tecavüz sonucu meydana gelen maddi ve manevi zararları gidermek amacıyla, mütecavizler hakkında;

Maddi tazminat ödemeye hükmedilebilir, Manevi tazminat ödemeye hükmedilebilir, İtibari tazminat ödemeye hükmedilebilir, İhtiyati tedbir amacıyla üretilen veya ithal edilen ürünlere el konulmasına hükmedebilir. Bahse konu tüm cezalara birden hükmedilebilir.