Patent / Faydalı Model Tescili Genel Bilgilendirme

Patent Nedir?
Patent, hak sahipleri dışında üçüncü kişiler tarafından, söz konusu buluşun izinsiz olarak üretilmesini, kullanılmasını, ithal edilmesini veya satılmasını engelleme yoluyla buluş/patent sahibine tanınan tekel hakkıdır. Bu hakkın kullanılabileceğini gösteren, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl geçerli olan belgeye “Patent Belgesi” denir.  Teknolojinin her alanındaki buluşlara “yeni olması”, “buluş basamağı” içermesi ve “sanayiye uygulanabilir” olması şartıyla patent belgesi verilir. Patent başvurusu bir veya birden çok kişi ya da firma adına yapılabilir. 

Faydalı Model Nedir?

Faydalı model belgesi “yenilik” ve “sanayiye uygulanabilirlik” kriterlerini sağlayan teknik çözümlere verilir. Faydalı modelde "buluş basamağı" aranmaz. Başka bir deyişle, patentlenebilirlik şartlarından “buluş basamağı” faydalı model buluşları için gerekli kriterlerden değildir.  Faydalı model, patente göre daha kısa sürede tescil edilir ve maliyeti daha düşüktür. Faydalı model, yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma hakkı sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Faydalı model belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Faydalı model başvurusu bir veya birden çok kişi ya da firma adına yapılabilir.

Buluş Nedir?
Buluş; teknoloji alanındaki belirli bir sorunun yeni bir yöntemle çözümü olarak tanımlanır. Bu yenilikler; tamamıyla yeni bir makine, ürün, kimyasal bileşik veya bir yöntem olabileceği gibi bilinen bir makine, ürün veya yöntemde yapılan bir geliştirme/iyileştirme de olabilir.  Buluş; teknoloji alanındaki belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği olan bir fikir ürünüdür. Aynı teknik problemin her farklı çözümü farklı bir buluştur. Buluş, teknik bir niteliğe anlatıma sahip olmak zorundadır.  Buluş, bazen yepyeni bir ürün, cihaz, yöntem veya işlem de yapılan geliştirmeye yönelik bir iyileştirmedir. 

Bir buluş için, buluş sahibine TÜRKPATENT tarafından verilen patent ve faydalı model, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının söz konusu buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; alınıp satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patent ve faydalı model alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent ve faydalı model, sadece Türkiye sınırları içinde sahibine hak sağlamaktadır. Patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibinin ithali durdurma hakkı vardır. Başka bir deyişle; sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Bu tekel hakkının, hangi ülkelerde korunması isteniyorsa o ülkelerin her biri için ayrı ayrı patent başvurusu yapılması gerekir.

Yurt dışı tescilleri, Türkiye dahil dünya genelinde 152 ülkenin taraf olduğu uluslararası başvuru sistemi olan Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) veya bölgesel başvuru sistemi olan Türkiye dahil 38 ülkenin taraf olduğu Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)  aracılığı ile başvuru yapılabilir. Yurt dışı patent tesciline ilişkin detaylar, yazının ilerleyen bölümlerinde açıklanmaktadır. 

Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar Nelerdir?

Patent koruması için buluşun yeni, tekniğin bilinen durumunu aşma (buluş basamağı) ve sanayiye uygulanabilir olması şartları aranır. Faydalı Model koruması için ise, yeni ve sanayiye uygulanabilen ve patente konu olan kimyasal maddeler ve yöntemler haricindeki buluşlar için verilir. Faydalı model belgesinin geçerliliği başvuru tarihinden itibaren on (10) yıl, patent belgesinin geçerliliği ise başvuru tarihinden itibaren yirmi (20) yıldır.

Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Nedir?

Patent ve Faydalı Model başvurusu yapmadan önce, buluş konusu teknik alan ile ilgili ön araştırma yapılması tavsiye edilmektedir. Çünkü birçok başvuru, yeni olmadığından patent sürecinde belge alamamakta ya da mahkemelerde dava konusu haline gelmektedir. Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olabilirsiniz. 
 

Patent ve faydalı model başvuru ve tescil süreci nasıl işlemektedir?
Öncelikle buluşun teknik özelliklerinin anlatıldığı tarifname takımının yasal mevzuata uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.  Tarifname takımı aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • Tarifname: Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır.
 • İstemler: Buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz. 
 • Özet: Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.
 • Resimler: Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Paten ve faydalı model başvurularında resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasını kolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir.


TÜRKPATENT’e yapılan patent ve faydalı model başvurularının, yasal mevzuatta belirtilen nitelikleri taşıdığına karar verilmesi halinde, başvuru sahibine veya patent vekiline başvurunun işleme alındığı ve patent veya faydalı model sicil işlemlerinin gerçekleştirildiği (şekli uygunluk) yazısı iletilmektedir. Başvuru evraklarında eksiklik/uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, başvuru evraklarındaki eksikliklerin/hataların düzeltilmesi için 2 aylık bir süre tanınmaktadır. Eksiklikler bu süreç içerisinde giderilemezse, başvuru iptal edilecektir. Dolayısıyla, patent ve faydalı model başvurularının yasal süreçlerinin takibi önem arz etmektedir.

Bir patent başvurusu evraklarında (şekli inceleme) herhangi bir eksiklik tespit edilmezse ya da eksikliklerin bildirilen süre içinde giderilirse, başvuru sahibine başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde araştırma ücretini de ödeyerek araştırma talebinde bulunması gerektiği bildirilir.  Faydalı Model başvurularında ise, araştırma talebi, başvuruyla birlikte veya şekli uygunluk yazısının bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.

PATENT TESCİL SÜRECİ:
Patent Şekli İnceleme (Başvuru evrakları kontrolü) :
Patent başvurularının, başvuru evrakları kontrolü  (şekli incelemesi) yapılır. Patentlerle ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında tarifname takımında (özet, tarifname, istemler ve varsa resimler) bir eksiklik yoksa başvuru sahibine veya vekiline başvurunun şekli şartlara uygun olduğu ve başvuru evraklarında bir eksiklik olmadığına ilişkin yazı gönderilir. (Şekli inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine veya patent vekiline eksikliklerin giderilmesi için bildirim yapılır. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren 2 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içinde giderilmezse veya Kurum tarafından kabul edilmezse, başvuru reddedilir.)

Patent Araştırma Talebi:
Patent başvuruları için, başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren on iki (12) ay içerisinde araştırma ücretinin ödenerek, araştırma raporunun düzenlenmesi için araştırma talebinin yapılması gerekmektedir. Yasal süreç içerisinde araştırma talebinin yapılmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılarak işlemden kaldırılır.

Patent Araştırma Raporu:
Araştırma raporu, patent başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermedeki ilk aşamadır. Araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en yakın dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir ve başvuru sahibi veya vekiline iletilir.

Patent Başvurusunun Yayımlanması:
Patent başvuruları için, başvuru yaparken erken yayım talebinde bulunulmuşsa söz konusu patent dosyası Resmi Patent Bülteninde yayımlanarak tarifname takımı toplumun/kamuoyunun bilgisine sunulur.  (Başvuru aşamasında veya daha sonra erken yayım talebi yapılmamışsa patent başvuru, başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yayımlanır.)

Patent Başvurusuna Görüş Sunma:
Patent başvurularının yayımından sonra üçüncü kişiler, patent başvurusuna konu olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin görüşlerini yazılı olarak Kuruma sunabilir. Bu görüşler araştırma raporu hazırlama aşamasından önce gelmişse araştırma raporu düzenlenirken dikkate alınabilir.

Patent İnceleme Raporu:
Patent başvuruları için, araştırma raporunun başvuru sahibi veya vekiline tebliğ tarihinden itibaren üç ay (3) içerisinde patent başvurusunun incelenmesini Kurumdan talep edilmesi gerekmektedir. Patent başvuru sahibi veya vekili bu süre içinde araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve varsa tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapabilir.  İnceleme raporu, araştırma raporunun incelendiği aşamadır. İnceleme aşaması, başvurusu yapılan buluş için düzenlenen araştırma raporunun içeriğine ve söz konusu buluşun   patentlenebilir olup olmadığına karar verilen aşamadır. İnceleme sürecinde buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir.
Araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda patentin verilmesine karar verilmesi halinde patent verilme nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir. Bu rapor patent verilme kararıyla birlikte başvuru sahibine veya patent vekiline bildirilir. İnceleme raporunun olumsuz olması durumunda, ikinci inceleme ve üçüncü inceleme talebi yapılabilir.

Patent Belge Düzenleme:
İnceleme raporu olumlu sonuçlana patent başvurularının belge kararı verilir ve bu karar Bültende yayımlanır. Patent belge düzenleme ücretinin ödenmesi halinde patent belgesi düzenlenmektedir. Patent belgesi, başvuru tarihinden itibaren yirmi (20) yıl geçerlidir.

Patent İtiraz (Belge Kararına):
Patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay (6) içerisinde itiraz ücreti ödenerek patent verilmesi kararına üçüncü kişiler itiraz edebilir.  Patent başvurusuna üçüncü kişilerin itiraz etmesi  durumunda, patent başvuru sahibi veya patent vekiline bu durum bildirilir ve varsa üç (3) ay içerisinde karşı görüş/savunma dosyası gönderilmesi talep edilir. Patent kararına yapılan itiraz Kurul tarafından incelenir ve verilen karar hem itiraz edene hem de başvuru sahibine bildirilir.

FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ:

Faydalı Model Şekli İnceleme (Başvuru evrakları kontrolü) :
Faydalı model başvurularının, başvuru evrakları kontrolü  (şekli incelemesi) yapılır. Patentlerle ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında tarifname takımında (özet, tarifname, istemler ve varsa resimler) bir eksiklik yoksa başvuru sahibine veya vekiline başvurunun şekli şartlara uygun olduğu ve başvuru evraklarında bir eksiklik olmadığına ilişkin yazı gönderilir. (Şekli inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bildirim yapılır.

Faydalı Model Araştırma Talebi:
Faydalı Model başvurusu için araştırma talebi, başvuruyla birlikte veya  başvurunun şekli şartlara uygunluk bakımından bir eksikliğinin olmadığının bildirildiği tarihten itibaren iki ay (2) içerisinde araştırma raporu ücreti ödenerek yapılır.

Faydalı Model Araştırma Raporu:
Araştırma raporu, faydalı modele konu buluşun belgelendirilebilir niteliğine ilişkin “yenilik” ve “sanayiye uygulanabilirlik” kapsamında hazırlanan rapordur. Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz ve bu unsurlar raporda belirtilir. Faydalı model araştırma raporu düzenlenirken yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriteri dikkate alınırken, buluş basamağı kriteri dikkate alınmaz.

Faydalı Model Başvurunun Yayımlanması:
Faydalı Model başvuruları için, başvuru yaparken erken yayım talebinde bulunulmuşsa söz konusu Faydalı Model dosyası Resmi Patent Bülteninde yayımlanarak tarifname takımı toplumun/kamuoyunun bilgisine sunulur.  (Başvuru aşamasında veya daha sonra erken yayım talebi yapılmamışsa patent başvuru, başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yayımlanır.)

Faydalı Model Başvurusuna İtiraz:
Faydalı Model başvurusu kapsamında hazırlanan araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay (3) içerisinde, araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir. Faydalı Model başvurusuna üçüncü kişilerin itiraz etmesi halinde başvuru sahibinin söz konusu itiraza, karşı görüş/savunma gönderme hakkı bulunmaktadır. Varsa itiraz ve karşı görüş Kurum tarafından incelenir ve karar verilir. Kurum yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model verilmesine karar verirse bu karar başvuru sahibine veya patent vekiline bildirilir ve faydalı model Bültende yayımlanır.

Faydalı Model Belge Düzenleme:
Faydalı modelin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi halinde belge düzenleme ücretinin ödenir ve  faydalı model belgesi düzenlenerek başvuru sahibine veya patent vekiline iletilir. Faydalı model belgeleri başvuru tarihinden itibaren on (10) yıl geçerlidir.

Patent ve Faydalı Model Başvuru ve İşlem Şeması Aşağıda Tabloda Gösterilmiştir :Patentin Sağladığı Haklar Nelerdir?

Patent ve faydalı model hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır :
 

 • Patent veya faydalı model konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.
 • Patent konusu olan bir usulün kullanılması
 • Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının başkalarına teklif edilmesi.
 • Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satılması, kullanılması, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulmasını patent hakkı sahipleri engelleyebilir.  Aksi durumların görülmesi halinde üçüncü kişilere cezai yaptırımlar uygulanması için hak sahibi yetkili mahkemeye başvuru yapabilir.

Patent ya da faydalı model sahibi, mahkemeden patent hakkına tecavüzün önlenmesini, durdurulmasını, tespit edilmesini ve giderilmesini talep edebilir. Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretenlerden;  maddi, manevi ve itibari tazminatı talep edilebilir. Üretilen ürünlere el koyulmasını ve bunların biçimini değiştirebilir ya da tümden imha edilmesini talep edebilir.

Patent ve Faydalı Model Yıllık Ücretler:
Bir patent veya faydalı model belgesinin veya başvurusunun geçerliliğinin devam etmesi için, gerekli olan yıllık ücretler, başvuru tarihinden itibaren üçüncü yıldan başlamak üzere her yıl vadesinde ödenmesi gerekmektedir.  Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık ücretler, vadesinde ödenmediği takdirde ek ücretle birlikte vadeyi takip eden altı ay içinde de ödenebilir. Yıllık ücretlerin bu süre içinde de ödenmemesi halinde başvuru veya belge geçersiz sayılır. Bu bağlamda, patent ve faydalı model dosyalarının düzenli takibinin yapılması hak sahipleri açısından önemli hususlardan biridir.  (Örnek: 2019 yılında başvurusu yapılan bir patent veya faydalı modelin üçüncü yıl harcının 2021 yılında ödenmesi gerekecektir. Başvuru yılı olan 2019 birinci (1) yıl, 2020 ikinci (2) yıl ve 2021 üçüncü (3) yıl olarak kabul edilir.)

Patent ve Faydalı Model Devir ve Lisans İşlemi Nasıl Yapılır?
Tescilli veya henüz tescil edilmemiş bir patent veya faydalı model başvurusu lisans, devir, miras yolu ile intikal, rehin, teminat, haciz veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.

 • Lisans: Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisansın Sicile kaydı ve yayımlanması için; Lisans sözleşmesine konu olan patent başvurusunun veya patentin numarasını, lisans bedelini, süresini ve çeşidini belirtir şekilde düzenlenmiş, lisans alan ve lisans veren tarafların imza ve noter beyanlarını içerir onaylı lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde düzenlenmesi halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi gereklidir.
 • Devir :  Patent ve faydalı model başvurusu veya belgesi başkasına devredilebilmektedir. Patentin devir işlemi için; taraflar arasında düzenlenmiş devre konu patent numarasının yer aldığı noter onaylı patent devir sözleşmesi, devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi gereklidir.
 • Miras Yolu İle İntikal :  Patent ve faydalı model başvurusu veya belgesi miras yolu ile intikal edilebilir. Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı için; mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi gereklidir.

Patent ve faydalı model tescil sürecinde yapılması gereken birçok işlem Kurum tarafından başvuru sahibine veya patent vekiline bildirilmektedir. Söz konusu bildirim yazılarında belirtilen işlemlerin gereğinin tam olarak yerine getirilmesi ve bu işlemlerle ilgili süre sınırlamalarına uyulması gerekmektedir. Aksi takdirde hak kayıpları söz konusu olacaktır. Patent ve faydalı model başvurusu ve belgeleri için başvuru tarihinden itibaren üçüncü  yıldan başlamak üzere, Kurumun bildirimine gerek olmaksızın yıllık ücretlerin ödenmesi gerekir. 

Patentin Kullanım Zorunluluğu Var Mıdır?
Kanuna göre, bir buluş için patent belgesi başvuru aşamasında kullanım veya kullanım beyanı sunma zorunluluğu yoktur. Ancak patent belgesi verildikten ve bu bültende ilan edildikten sonra üç sene içerisinde kullanım beyanı sunulmaması durumunda patent zorunlu lisansa konu olabilir.

Buluş Sahibi Patent Kullanımını Nasıl Kanıtlayabilir?
Buluş/ Patent sahibi, buluş konusu patenti kullanıldığını beyan ettiği ticaret veya sanayi odaları veya ilgili diğer meslek kuruluşları veya ilgili başka kurumlarca buluşunu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak kullanım belgesini TürkPatent’e sunması gerekmektedir. İthalat halinde, gümrükten alınacak onaylı ithalat belgesi kullanım belgesi de  patentin kullanıldığı gösteren belgedir.

Yurtdışı patent ve faydalı başvuru işlemi nasıl yapılır, süreçleri nelerdir?
Bir patent ve faydalı model belgesi tescil alınan ülkenin sınırları içerisinde koruma altına alınmış olur. Örneğin, ülkemiz de alınmış olan bir belge Türkiye sınırları içerisinde koruma altına alınmış olur. Dolayısıyla, üretmiş oldukları buluşlarını yurt dışına ihraç eden buluş sahipleri ve firmaların, söz konusu buluşlarını yurt  dışında hangi ülkelerde koruma altına almak istiyorlarsa o ülkelerden için de başvuru yapmaları gereklidir. 

Yurt dışı başvurusu için en önemli hususlardan biri rüçhan (öncelik) hakkıdır. Türkiye’de yapılmış olan faydalı model ve patent başvuruları rüçhan gösterilerek uluslararası patent veya faydalı model başvurusu
yapabilmektedir.  Ancak, yurt dışı başvuruları patent ve faydalı modelin Türkiye’deki başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Aksi halde, rüçhan hakkı tükenecek ve buluş yenilik
özelliğini kaybedecektir. (Yurt dışında başvuru yapılması düşünülen bir ülkede faydalı model koruması yok ise, Türkiye’de yapılmış olan faydalı model başvurusunun rüçhan hakkıyla patent başvurusu yapılabilir.)  

Yurt dışı patent ve faydalı model başvuruları aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:

 • Patent veya faydalı model başvurusu yapılacak ülkede faaliyet gösteren vekil firma aracılığıyla doğrudan menşe ofise başvuru yapılabilir.
 • Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında Uluslararası Patent Başvurusu (Türkiye dahil dünya genelinde 152 ülke taraf).
 • Avrupa Patenti Sözleşmesi (EPC) kapsamında Avrupa Patenti Başvurusu (Türkiye dahil 38 ülke taraf).
 • Afrika OAPI Patent Başvurusu (Fransızca konuşan 17 Afrika ülkesi anlaşmaya taraf).
 • Afrika ORIPA Patent Başvurusu (İngilizce konuşan 19 Afrika ülkesi anlaşmaya taraf).

Firmaların en önemli faaliyetlerinden biri  Ar-Ge çalışmalarıdır. Ulusal ve uluslararası ölçekte başarı hikayesi olan firmaların başarı elde etmelerindeki en önemli etkenlerden biri de Ar-Ge faaliyetlerine verdikleri önemdir.

Başarılı bir Ar-Ge projesinin en önemli ve kritik konularından birisi de söz konusu buluşun  patentlenerek yasal korumaya alınması ve ticari yatırıma dönüştürülebilmesidir.

Bu bağlamda, 2005 yılından bu yana buluşlarınızın patent/faydalı model tescil işlemleri (Sınai Mülkiyet Hizmetleri) kapsamında hizmet veren Vizyoner Patent, kurulduğu günden bu yana yüzlerce buluşun tescil edilmesine danışmalık hizmeti vermiştir. 

Vizyoner Patent
Sınai Mülkiyet Ekibi