Avrupa Standartlarına Uyum Sağlayın

CE Belgesi

CE belgesi olarak kabul gören sertifikasyon aslında CE işaretidir. CE, Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelen bir kelimedir. CE İşareti, bir ürün veya grubunun, Avrupa Birliği’nin belirlediği ürün direktifleri olarak adlandırılan  temel gerekliliklere uygunluğunu gösterir. Bu gereklilikler sağlık, çevre, güvenlik ve tüketicinin korunması için oluşturulmuştur. Eğer CE belgesi sahibi değilseniz, Avrupa Birliği ülkelerinde ürününüz satılamaz, bu konuda herhangi bir izin alamazsınız. Dolayısı ile nasıl bir insanın pasaportu var ve istediği şekilde dolaşım sağlayabiliyor ise ce işareti de ürünün pasaportudur ve dolaşım sağlamasını mümkün kılmaktadır. CE işareti ile Avrupa’nın belirlemiş olduğu asgari güvenlik şartlarını sağladığınızı ifade etmiş olursunuz.

Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye'de yerleşik  yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali  sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen  yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve asansörün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.

CE belgesine sahip bir ürün; Güvenlik koşulları, sağlık koşulları, tüketicinin korunması, çevrenin korunması gereklerine uygun olduğunun göstergesidir. CE işareti yok ise ürün kalitesiz ve güvensiz olarak nitelendirilir. Ürünün TSE belgesinin olması CE belgesi için yeterlilik sağlamamakta ve birbiri yerine kullanılamamaktadır.

HANGİ ÜRÜNLER CE İŞARETİ TAŞIMALIDIR?

 • CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan,
 • Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünlerin,
 • Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin,
 • Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünlerin CE işareti taşıması gereklidir.

"CE'' İŞARETİ İLİŞTİRME İŞLEMLERİ

 • Ürün ile ilgili direktif / direktifleri belirlenir.
 • Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir.
 • Modül veya modüller kombinasyonu seçilir.
 • Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediğini belirlenir.
 • Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır. Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir . Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye '' CE '' işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.

CE İŞARETİNİN USULSÜZ KULLANIMI

Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye'de yerleşik  yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali  sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen  yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve asansörün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.
 

YENİ YAKLAŞIM VE MODÜLER SİSTEM

"Yeni Yaklaşım"da direktifler çok fazla teknik detay içermemekte, üretilen malların, mal gruplarına göre uyması gereken genel kuralları belirlenmektedir. Ayrıca, "Temel Gerekler"e uygun malların serbest dolaşım içinde  olması sağlanmaktadır. Direktifler ürünlere göre değil, ürünlerin kullanım amaçlarına göre hazırlanmıştır. Böylece benzer işlevleri gören ürünler, gruplar halinde toplanmış ve tek bir direktif ile birden fazla ürün için "asgari güvenlik" koşulları sağlanmıştır.
1990 yılından bu yana CE işaretlemesi sisteminde "modüler" bir anlayış uygulanmaktadır. Modüler anlayışın temel amacı, uygunluk değerlendirme yöntemlerini, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk  oranlarını dikkate alarak belirlemektir.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ

 • Modül A : İç Üretim Kontrolü
 • Modül B : Tip İncelemesi
 • Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı
 • Modül D : Üretim Kalite Güvencesi
 • Modül E : Ürün Kalite Güvencesi
 • Modül F : Ürün Doğrulaması
 • Modül G : Birim Doğrulaması
 • Modül H : Tam Kalite Güvencesi

Modül A: Üretimin  İç Kontrolü Hem tasarım hem üretim safhalarını içeren bu modülde üretici, ürünün ilgili direktiflere uygunluğunu beyan eder, tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları hazırlar.
Onaylanmış kuruluşa ihtiyaç yoktur.

Modül B: AT Tip  İncelemesi Yalnızca tasarım aşamasını kapsayan bu modül genellikle uygunluk beyanı ile birlikte kullanılır. CE işareti  şartı aranmayan bu modül çerçevesinde onaylanmış kurum, ürün örneğini ilgili direktif doğrultusunda test eder.

Modül C: Tipe Uygunluk Beyanı Üretim aşamasına yönelik olan bu modül tek başına yeterli değildir ve AT Tip İncelemesi modülünden (Modül B) sonraki bir aşamayı temsil eder. Ürünün ilgili direktif gereklerine uyduğunu kanıtlamak için kullanılan bu modül sonucunda üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur.

Modül D: Üretim Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma sürecini içerir.  İzlediği süreç ISO 9000'nin üretim, tesis ve satış sonrası hizmet kapsamı (eski ISO 9002) ile benzerlik gösterir. Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Modül E: Ürün Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma aşamasını içerir. İzlediği süreç ISO 9000'nin son kontrol ve testler ' alım + ambalaj + satış sonrası hizmet [üretimi içermez] kapsamı ile benzerlik gösterir (eski ISO 9003). Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Modül F: Ürün Doğrulaması Sadece üretim aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte kullanılır. Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE işareti iliştirilir.

Modül G: Birim Doğrulaması Hem tasarım hem üretim safhalarını kapsayan bu modül çerçevesinde, onaylanmış kurumun, ürünün ilgili direktiflere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler neticesinde ürünün CE işareti taşıması gerekir.

Modül H: Tam Kalite Güvencesi Hem tasarım hem üretim safhalarıyla ilgili olan bu modülün uygulanması için onaylanmış bir kurum tarafından kalite yönetim sisteminin [ISO 9000'nin tasarım + geliştirme + üretim + tesis + satış sonrası hizmet kapsamını (TS EN ISO 9001)] varlığı denetlenir. Tasarımın uyumlaştırılmış standardlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda ; tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığı incelenir.

Her ürüne ayrı direktifler oluşturulmuştur ve her ürünün uyması gereken farklı gereklilikler vardır. Seçeceğiniz CE danışmanı, talep ettiğiniz ürün gruplarında daha önce çalışmış CE uzmanı sayılabilecek bilgi seviyesinde olmalıdır. Direktif konularında olan uzman CE belgesi uzmanlarımız ile size destek olmak isteriz.

Uyumlaştırma işlemleri esnasında direktifler baz alınarak tüm ürünler için güvenlik seviyeleri düzenlenmiştir. Belirtilen ana şartlara uyum arttıkça kullanıcı açısından da güvenlik seviyeleri ile hasar ve sorumluluk davaları da azalmaktadır. Dolayısı ile CE direktifleri, kuruluşunuzun risk altına girmesini de engellemektedir.

CE İŞARETİ GEREKTİREN YÖNETMELİKLER

Ürün Grubu İlgili Yönetmelik İlgili AB Direktifi Yetkili Kuruluşlar Standart
İnşaat malzemeleri (305/2011/AB)
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
Construction products Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili EN Standardı
Asansörler (2014/33/AB)
Asansör Yönetmeliği
Lifts Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Gaz Yakan Aletler (2009/142/AT)
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Appliances Burning Gaseous Fuels Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Sıcak su kazanları (92/42/AT)
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Hot Water Boilers Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Basınçlı kaplar (2014/68/AB)
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Pressure equipment Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Oyuncaklar (2009/48/AT)
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
Toys Sağlık Bakanlığı İlgili EN Standardı
Kişisel Koruyucu Donanımları (89/686/AT)
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Personal protective equipment Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ İlgili EN Standardı
Makinalar (2006/42/AT)
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Machinery Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Tıbbi cihazlar (93/42/AT)
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Medical devices Sağlık Bakanlığı İlgili EN Standardı
Ölçü Aletleri (2014/32/AB)
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Measuring Instruments Sağlık Bakanlığı İlgili EN Standardı
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri (2014/31/AB)
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
Weighing Instruments Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Alçak Gerilim Cihazları (2014/35/AB)
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Low voltage equipment Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/AB)
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Electromagnetic Compatibility Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Basit basınçlı kaplar (2014/29/AB)
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Simple pressure vessels Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar (90/385/AT)
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Active implantable medical devices Sağlık Bakanlığı İlgili EN Standardı
Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar (2014/34/AB)
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Sivil kullanım için patlayıcılar (2014/28/AB)
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Explosives for civil uses Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar (2000/9/AT)
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
Cableway installations for persons Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili EN Standardı
Gezi Amaçlı Tekneler (2013/53/AB)
Gezi Tekneleri Yönetmeliği
Recreational craft Denizcilik Müsteşarlığı İlgili EN Standardı
Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları (2014/53/AB)
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
Radio and telecommunications terminal equipment Telekomünikasyon Kurumu İlgili EN Standardı

ce belgesi, ce belgelendirme, ce belgesi nasıl alınır, ce belgesi veren firmalar, ce belgesi fiyatı