Marka Tescili ve Koruması

AMACI  : Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretin tescil edilmesi halinde izinsiz olarak üçüncü kişilerin aynını veya benzerinin kullanılmasını önlemektir. Başka bir deyişle tescilli marka üzerinde tekel oluşturarak korumaktır.

SÜRECİ  : Markaların tescili ve korunması işlemi Türk Patent Enstitüsü tarafından 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Tescili istenen her marka için ayrı marka başvuru dilekçesi ile TPE’ne başvurulması gerekmektedir. Marka koruması sadece tescil edildiği ülke içinde geçerlidir. Bu nedenle tescilli bir markanın korunabilmesi için korunması istenilen tüm ülkelerde tescil edilmesi gerekmektedir. Dilekçede bulunması veya eklenmesi gereken evraklar şunlardır.

1.  Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler,

2.  Markanın yayınına ve çoğaltmaya elverişli örnekler,

3.  Markanın kullanılacağı mal ve hizmetlerin listesi,

4. Başvuru, sınıf ve sınıfların ücretinin ödendiğini gösteren belgeler,

5. Marka vekili tayin edilmişse vekâletname,

6. Başvuru sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri,

7.  Başvuru sahibinin ticaretle uğraştığını gösteren belgeler. Başvuru sahibi rüçhan hakkından faydalanmak istiyorsa; başvuru tarihinden önceki 6 ( altı ) ay içerisinde markanın tescilini istediği ülkenin yetkili makamından alınmış belge ve bu belgenin Türkçe çevirisinin verilmesi gerekmektedir. Bu evraklar başvuru anında verilmiş ise, dilekçenin enstitüce alındığı tarih, saat ve dakika itibarı ile kesinlik kazanır. Markanın kullanılacağı mal ve hizmetlerin sınıflandırması uluslar arası NİCE sınıflandırma ( Mal sınıfları 34, hizmet sınıfları ise 11 ) sistemine göre yapılması gerekmektedir.  Başvuru TPE tarafından şekli ve mutlak ret sebepleri açısından kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırılık taşımıyorsa Resmi Marka Bülteninde yayınlanır. Yayın tarihinden itibaren ilgili kişiler 3 ( üç ) ay içinde markanın tesciline itirazda bulunabilirler. Bu sürenin bitiminde itiraz değerlendirilerek ret veya tescil kararı verilir. Tescile karar verilmesi durumunda Marka siciline kaydedilir ve Resmi Marka Gazetesinde ilan edilir.  NOT : Tescil süresindeki süreçler gerek taleplerin yapılması, gerekse ücretlerin ödenmesi yönünden çok önemli olup, yapılacak bir yanlışlık veya gecikme sonucu marka korumasını ve tekel hakkınızı kaybedebilirsiniz.

MARKA TESCİLİNİN SAHİBİNE SAĞLADIĞI HAKLAR: Marka tescilinin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 ( on ) yıl olup marka sahibi koruma tescilini her 10 yılda bir yenilemek şartıyla süresiz olarak uzatabilir. Marka başvurusu ve marka hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans verilebilir rehin veya haczedilebilir. Markanın, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aynı mal ve hizmet alanında kullanılması durumunda aşağıda sayılanları önleme yetkisi vardır. ·  Marka hakkına tecavüz sayılabilecek olayların tespitini isteyebilir. · Marka hakkına tecavüzün önlenmesini, durdurulmasını ve giderilmesini isteyebilir. ·Taklit markalı ürünün üretilmesi, ambalajlanmasını, stoklanmasını, satım ve dağıtımını, siparişini, ilanını reklâmını, ithal veya ihraç edilmesini engelleyebilir. · Taklit markalı ürünlere Türkiye veya tescil korumasına sahip olduğu tüm ülkelerin sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge dahil her yerde el konulabilir. ·   Marka tescilinin koruduğu ve tekel hakkı verdiği haklara tecavüz halinde hukuk ve ceza davaları açma hakkı vardır.

MARKA HAKLARINA KARÞI YAPILAN TECAVÜZ VE İHLAL HALLERİNDE MAHKEMECE VERİLECEK YAPTIRIMLAR: Patent hakkı mutlak hak olup bu haklar hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir

1.    Marka tescil belgesi almak amacıyla yanlış ve yanıltıcı bildirimde bulunanlar, marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar, kendisini haksız olarak marka başvurusu veya marka hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında; ·   1 ( bir ) yıldan 2 ( iki ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir, ·  14.000 ( on dört bin ) YTL’ den 27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir. ·  Her iki cezaya birden hükmedilebilir.

2.    Marka üzerindeki hakkın olamadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde devir, intikal, lisans, rehin ve haciz ile ilgili haklardan herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile marka hakkı sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya herhangi bir şekilde sona erdiği durumlarda, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticaret evrakına veya ilanlarına ve reklâmlarına hukuken korunan bir marka ile ilgisi olduğu zannını uyandıracak şekilde işaretler koyan veya bu amaçla ilan ve reklâmlarda bu tarzda yazı işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında; ·   2 ( iki ) yıldan 3 ( üç ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir, ·  27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir. ·  Her iki cezaya birden hükmedilebilir.

3.    556 sayılı KHK mad. 161’deki tecavüz fiilleri aşağıda belirtilmiş olup; a.  Marka tescilinden ( md. 9 ) doğan hakları ihlal etmek, Aynı işaretin aynı mal veya hizmetler için kullanılması, Benzer işaretin aynı mal veya hizmetler için kullanılması, Aynı işaretin benzer mal veya hizmetler için kullanılması, Benzer işaretin benzer mal veya hizmetler için kullanılması, Tanınmış markanın aynısının veya benzerinin farklı mal ve hizmetler için kullanılması, b.  Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, c.  Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elinde bulundurmak, d.  Marka hakkı sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yolu ile verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek, e.  ( a ) ve ( c ) bentlerindeki yazılı fiillere iştirak etmek veya yardım veya teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak, f.   Kendisinde bulunan taklit markalı ürünlerin nereden alındığını veya sağlandığını bildirmekten kaçınmak, fiillerini işleyenler hakkında   ; ·  2 ( iki ) yıldan 4 ( dört ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir, ·    27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000 ( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir. · Her iki cezaya birden hükmedilebilir. ·    Ayrıca iş yerlerinin 1 ( bir ) yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmedilebilir. ·  Tecavüzde kullanılan taklit ürünlere ve bunları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtalara el konabilir veya imha edilebilir.

4.   Tecavüz sonucu meydana gelen maddi ve manevi zararları gidermek amacıyla, mütecavizler hakkında; ·    Maddi tazminat ödemeye hükmedilebilir, · Manevi tazminat ödemeye hükmedilebilir, ·  İtibari tazminat ödemeye hükmedilebilir, ·     İhtiyati tedbir amacıyla üretilen veya ithal edilen ürünlere el konulmasına hükmedebilir. · Bahse konu tüm cezalara birden hükmedilebilir