Patent haklarına tecavüz ve ihlal hallerinde mahkemece verilebilecek cezalar

Tecavüz ve İhlal Hallerinde Mahkemece Verilecek Cezalar:

1.  Patent almak amacıyla yanlış ve yanıltıcı bildirimde bulunanlar, gerçeğe aykırı olarak kendini patent tescil hakkına sahip olarak gösterenler ile eşyanın patentli olduğunu gösteren işareti kaldıranlar hakkında; ·  1 ( bir ) yıldan 2 ( iki ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir, · 14.000 ( on dört bin ) YTL’ den 27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir. · Her iki cezaya birden hükmedilebilir.

2.  Patent ile korunan bir buluşun sahibi olmadığına, koruma süresinin bittiğine, patentin hükümsüzlüğüne karar verildiği halde ürün üzerinde koruma olduğu zannını uyandıranlar, satışa çıkarılan eşyaya veya ambalajlara veya ticaret evrakına veya ilanlarına ve reklamlarına korunan bir patentle ilgisi olduğu zannını uyandıranlar ile yetkisi olmadığı halde, patent üzerindeki hakların birini veya bu haklarla ilgili lisansı devretmek, rehin etmek veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar hakkında ; ·   2 ( iki ) yıldan 3 ( üç ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir, ·   27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000 ( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir. ·   Her iki cezaya birden hükmedilebilir.

3.  551 sayılı KHK’nin 136ncı maddesindeki tecavüz fiilleri aşağıda belirtilmiş olup;

a.  Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek,  

b.  Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamak suretiyle kullanmak,

c.   Patent sahibinin izni olmadan buluş konusu usulü kullanmak veya buluş konusu usulden doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek ve uygulamaya koymak suretiyle kullanmak,

d.  Patent sahibi tarafından lisans haklarını izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek,

e.  Yukarıda sayılan fiillere iştirak veya yardım veya teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlar altında olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,

f.   Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya sağlandığını bildirmekten kaçınmak. Yukarıda belirtilen fiilleri işleyenler hakkında   ; ·     2 ( iki ) yıldan 4 ( dört ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir, ·   27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000 ( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir. ·   Her iki cezaya birden hükmedilebilir. ·   Ayrıca iş yerlerinin 1 ( bir ) yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmedilebilir. Tecavüzde kullanılan eşya ve bunları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtalara el konabilir veya imha edilebilir.

4. Tecavüz sonucu meydana gelen maddi ve manevi zararları gidermek amacıyla, mütecavizler hakkında; ·  Maddi tazminat ödemeye hükmedilebilir, ·    Manevi tazminat ödemeye hükmedilebilir, ·    İtibari tazminat ödemeye hükmedilebilir, ·    İhtiyati tedbir amacıyla üretilen veya ithal edilen ürünlere el konulmasına hükmedebilir. ·    Bahse konu tüm cezalara birden hükmedilebilir.