Patent Genel Bilgilendirme

Patentin Amacı; Araştırma geliştirme sonuçlarının açıklanarak, teknik bilginin yaygınlaştırılmasının sağlanması karşılığında, buluş sahibinin buluş konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınarak buluşunun kullanımı üzerinde belirli bir süre tekel oluşturmasını sağlamaktır. Patentin Tanımı; Patent, sanayideki teknik sorunları çözmek amacıyla yapılan buluşları ve usulleri bulan buluş sahibine devlet tarafından ürünü üzerinde belirli bir süre tekel hakkı verilmesidir. Patentin Yararları; Buluş sahibinin ödüllendirilerek buluş yapmanın özendirilmesi ve buluşlarla ilgili bilginin ortaya koyulması, bu bilgiler ışığında yeni kişilerin yeni buluşlar yapabilmelerini ve bu buluşların sanayiye uygulanmasını sağlamakta ve böylece ülkedeki ekonomik gelişmeye büyük katkı sağlanmaktadır. Bu sayede buluş sahibi yeni buluşlar için teşvik edilmekte, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik ve sosyal ilerlemenin gelişmesi sağlanmakta ve patent koruma süresi biten buluşlar toplumun malı olmakta ve/veya gelişmekte olan ülkeler tarafından transfer edilerek kullanıma sokulabilmektedir. SÜRECİ: Patent korunması işlemi TPE tarafından 551 Sayılı KHK’nin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.               Bir buluşun patent ile korunabilmesi için; Yeni olması, Tekniğin bilinen durumunun aşılması, Sanayiye uygulanabilir. olması gerekmektedir. Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir. Patent başvurusundan 1 ( bir ) yıl öncesine kadar olan süre içerisinde hak sahipleri tarafından yapılmış olan açıklamalar ve kamuya sunmalar buluşun yeniliğini ortadan kaldırmamaktadır. Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Tekniğin bilinen durumu; Patent başvurusu yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya başka bir yolla açıklanan bilgilerden oluşur. Tekniğin bilinen durumunun aşılması ise “ konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı bir niteliktir ”. Sanayiye uygulanabilir olması; Tarım dâhil tüm sanayi kollarında teknik bir sorunun çözümü için uygulanabilmesidir. Patent hakkı; Buluşu yapana veya haleflerine aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi aksi mahkemece kanıtlanıncaya kadar patent isteme ve korunma hakkının sahibidir. Patentte öncelik hakkı; Aynı konuda buluş yapanlardan hangisi önce başvuru yapmışsa o başvuru ve patent tescili korunmaktadır.  Başvurunun yapılması; TPE, patent başvuruları için gerekli ( dilekçe, vekâletname, tarifname, istemler, ücret vb. ) evrakların var olup olmadığını şekli şartlara uygunluk yönünden inceler. Herhangi bir eksiklik yok ise başvurunun kabul edildiğini başvurana ve tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması için talepte bulunması gerektiğini bildirilir. Korumanın başlaması; Dilekçenin TPE tarafından alındığı tarih, saat ve dakika itibarı ile başvuru süreci ve koruma başlamış olur. Başvurular patent siciline kayıt edilir ve Resmi Patent Bülteni’nde yayınlanarak ilan edilir. İtiraz hakkı; Yayın tarihinden itibaren 6 ( altı ) ay süre içinde üçüncü kişiler, ilanı yapılmış patentin içeriği ile ilgili görüşlerini TPE’ne bildirebilirler. Enstitü tarafından bu görüşler başvuru sahibine kendi görüşlerini 3 ( üç ) ay içinde bildirmesi için gönderilir. Araştırma raporunun istenmesi; Başvuru sahibi tarafından başvuru veya rüçhan hakkı talep ettiği tarihten itibaren 15 ( on beş ) ay içerisinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili olarak TPE’den araştırma raporu istenmesi gerekmektedir. Araştırma raporu düzenlenmesi; Araştırma raporu TPE veya Enstitü tarafından belirlenmiş uluslar arası tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir. Araştırma raporunun incelenmesi; Başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 18 ( on sekiz ) aylık sürenin dolmasını takiben başvuru ve konu ile ilgili araştırma raporu, patent bülteninde yayınlanarak 6 ( altı ) ay süresince toplumun incelenmesine açılır. Patentin verilmesi; Araştırma raporunu ve üçüncü kişilerin görüşlerini inceleyen başvuru sahibi TPE’ne cevabını bildirir. TPE başvuru sahibinin cevabını ve detaylı inceleme raporunu yeterli bulması durumunda patentin tesciline karar vererek kararını patent siciline kaydeder ve resmi patent gazetesinde ilan ederek tescil belgesini başvuru sahibine gönderir. Koruma süresi; Patentin koruması başvuru tarihinden itibaren 20 ( yirmi ) yıldır. Koruma sınırı; Buluşunuza aldığınız patent ile sadece Türkiye’de korunma sağlanmaktadır.  Korumanın diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi ancak bu ülkelerde de buluşunuza patent almanız ile mümkündür. NOT: 1.  Patent için buluş sahibi olan herkes başvuruda bulunabilir. Ancak gerek bahse konu süreçler, gerek tarifnamenin ve istemlerin yapılması, gerekse ücretlerin ödenmesi yönünden çok önemli olup, yapılacak bir yanlışlık veya gecikme sonucu tescil korumasını ve tekel hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bu durumda buluşunuz toplumun malı olur ve isteyen herkes buluşunuzdan faydalanma hakkını elde eder.  NOT: 2.  Herkes mahkemelerde kendini savunabilir. Ancak hakların zayi olmaması için mevzuatı bilen ve mahkemelerde işlem yapmaya yetkili olan avukatların profosyonel yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Sınai mülkiyet haklarınızında zayi olmaması için mevzuatı bilen ve TPE nezdinde işlem yapmaya yetkili profosyonel patent vekillerinden yardım alabilirsiniz.   PATENTİN SAHİBİNE SAĞLADIĞI HAKLAR:       1. Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli olup olmadığına bakılmaksızın patent  hakkından yani koruma ve tekel hakkından yararlanır. Bu süreler; İncelemesiz Patent 7 ( yedi ) yıl süre ile korunur. İncelemeli Patent 20 ( yirmi ) yıl süre ile korunur. Patent veya patent başvurusu devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans verilebilir veya rehin edilebilir. Patentin kullanımı başka bir patente bağlı olması durumunda zorunlu lisans alınabilir. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanları önleme yetkisi vardır. Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulmasını, Patent konusu olan bir usulün kullanılmasını,  Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesini, Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulmasını. Patentin koruduğu ve tekel hakkı verdiği haklara tecavüz halinde hukuk ve ceza davaları açma hakkı vardır. PATENT HAKLARINA KARŞI YAPILAN TECAVÜZ VE İHLAL HALLERİNDE MAHKEMECE VERİLECEK YAPTIRIMLAR: Patent hakkı mutlak hak olup bu haklar, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir. Tecavüz ve İhlal Halinde Açılabilecek Hukuk Davaları:    1. Tecavüzün önlenmesi davası    2. Tecavüzün durdurulması davası    3. Tecavüzün giderilmesi davası    4. Tecavüzün tespiti davası    5. Tazminat davaları Maddi tazminat davası Manevi tazminat davası İtibari tazminat davası    6. El koyma    7. Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması    8. Şekil değiştirme veya imha    9. Mahkeme kararının ilgililere tebliği   10. Kararın kamuya ilan yolu ile duyurulması ve hükmün ilanı   11. İhtiyati tedbir Tecavüz ve İhlal Hallerinde Mahkemece Verilecek Cezalar: 1. Patent almak amacıyla yanlış ve yanıltıcı bildirimde bulunanlar, gerçeğe aykırı olarak kendini patent hakkına sahip olarak gösterenler ile eşyanın patentli olduğunu gösteren işareti kaldıranlar hakkında; 1 ( bir ) yıldan 2 ( iki ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir, 14.000 ( on dört bin ) YTL’ den 27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir. Her iki cezaya birden hükmedilebilir. 2. Patent ile korunan bir buluşun sahibi olmadığına, koruma süresinin bittiğine, patentin hükümsüzlüğüne karar verildiği halde ürün üzerinde koruma olduğu zannını uyandıranlar, satışa çıkarılan eşyaya veya ambalajlara veya ticaret evrakına veya ilanlarına ve reklamlarına korunan bir patentle ilgisi olduğu zannını uyandıranlar ile yetkisi olmadığı halde, patent üzerindeki hakların birini veya bu haklarla ilgili lisansı devretmek, rehin etmek veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar hakkında ; 2 ( iki ) yıldan 3 ( üç ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir, 27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000 ( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir. Her iki cezaya birden hükmedilebilir. 3. 551 sayılı KHK’nin 136ncı maddesinde tecavüz fiilleri aşağıda belirtilmiş olup; a.  Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek,   b.  Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamak suretiyle kullanmak, c.   Patent sahibinin izni olmadan buluş konusu usulü kullanmak veya buluş konusu usulden doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek ve uygulamaya koymak suretiyle kullanmak, d.  Patent sahibi tarafından lisans haklarını izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek, e.  Yukarıda sayılan fiillere iştirak veya yardım veya teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlar altında olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak, f.   Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya sağlandığını bildirmekten kaçınmak. Yukarıda belirtilen fiilleri işleyenler hakkında         ;  2 ( iki ) yıldan 4 ( dört ) yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir, 27.000 ( yirmi yedi bin ) YTL’ den 46.000 ( kırk altı bin ) YTL’ ye kadar para cezasına hükmedilebilir.  Her iki cezaya birden hükmedilebilir.  Ayrıca iş yerlerinin 1 ( bir ) yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmedilebilir. Tecavüzde kullanılan eşya ve bunları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtalara el konabilir veya imha edilebilir. 4.Tecavüz sonucu meydana gelen maddi ve manevi zararları gidermek amacıyla, mütecavizler hakkında; Maddi tazminat ödemeye hükmedilebilir,  Manevi tazminat ödemeye hükmedilebilir, İtibari tazminat ödemeye hükmedilebilir, İhtiyati tedbir amacıyla üretilen veya ithal edilen ürünlere el konulmasına hükmedebilir. Bahse konu tüm cezalara birden hükmedilebilir.