ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi » Yönetim Sistem Yaklaşımı
« Geri / Back

Sistemi en sade ve en genel şekliyle tanımlamaya çalışırsak: Sistem bir veya daha çok amaca, sonuca ulaşmak üzere aralarında ilişkiler olan fiziksel veya kavramsal birden çok bileşenin oluşturduğu bütündür.

Dikkat edilirse bu tanımda dört önemli öğe vardır:
 

  • Birden çok bileşen
  • Bileşenler arası ilişkiler
  • Bileşenlerin oluşturduğu bir bütün
  • Bütünün bir amacının olması  
     

Sistem yaklaşımıyla örgütler birer sistem olarak ele alınarak, yönetim olaylarının ve bu olayların gerçekleştirildikleri birimlerin birbirleriyle olan ilişkileri; bu ilişkilerin niteliği ve belirli bir birimdeki gelişmelerin diğer birimler üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Değişik bir anlatımla, sistem yaklaşımı ile yönetim olayları başka olaylarla ve dış çevre koşullan ile ilişkili olarak incelenmektedir. Böyle bir yaklaşım biçimi, örgüt içindeki yönetim faaliyetlerinin temelini oluşturan eşgüdüm için gerekli olan içsel ve dışsal faktörlerin görülmesi için bir çerçeve sağlamaktadır.
 

Sistem yaklaşımı; geniş bir alana yayılmış oldukça çeşitlenmiş - farklılaşmış uzmanlık alanlarındaki bilimsel bilginin bütünleştirilmesi için bir temel sağlar. Sistem yaklaşımı, örgütü oluşturan ve etkileyen bü­tün değişkenlerin bir arada görülmesini olanaklı kılmakta­dır. Aynı zamanda, örgütü oluşturan boyutların iç ilişki­leri ile örgüt-çevre ilişkilerine dikkat çekmektedir. Sistem yaklaşımıyla örgütleri incelemek, onları daha.iyi anlamayı ve onunla ilgili sorunları daha iyi çözümlemeyi olanaklı kılmıştır. Böylece örgütsel etkinliği ve verimliliği arttırmanın bir aracı olmuştur. Yönetimin dikkatini çekmeye çalıştığı konularda, onlar tarafından kullanılabildiği ölçüde etkili olabilen sistem düşüncesi, "sistem analizi" aracılığıyla uygulamaya aktarabilmektedir. Sistem yaklaşımının sunduğu bilgilerle, karşılaşılan sorunlara çözüm getirecek akılcı kararlar alınarak örgütsel etkinlik sağlanabilecektir.

 

« Geri / Back