ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi » Verilere Dayalı Yönetim
« Geri / Back

Hataların görünür belirtileri ile kökeninde yatan sebepler genellikle çok farklı olduklarından, uygun “tedaviye” başlanabilmesi için iyi bir “teşhis” kaçınılmazdır. Verimin artırılması için hayati önem taşıyan doğru teşhise varabilmek için ise, objektif verilerin kullanıldığı, bilimsel temellere dayanan yöntemlerden faydalanmak gerekir. Kuruluşlar ancak bu sayede en iyi performanslarını, birbiri ile ilişkili tüm faaliyetler anlaşıldığı, sistematik bir biçimde yönetildiği ve işlemleri ve planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kararlar gerçekçi ve güvenilir verilere dayanılarak alındığı zaman gösterirler.

İşletmeler güvenli süreçlerle kaliteli ürün ve hizmetler üretebilir. Yönetim sisteminin temelini veriler, ölçüm ve bilgi sistemleri oluşturmalıdır. Toplam kalite yönetimi, geleneksel anlayış gibi rakam ve verileri bir amaç olarak görmez. Fakat rakamları da yadsımaz, veri, istatistik ve rakamları araç olarak görüp onları daha etkin kullanır. Üretim süresi, hata oranı, devamsızlık yüzdesi, üretim süresi, kayıp zaman gibi ölçütler kullanarak performansın ve sürecin işlerliğinin daha net kontrolü yapma olanağına kavuşur. Böylece firma veya firma sahipleri geleceğe dair daha tutarlı ve doğru karar verebilirler.

Verilere dayalı karar verme alışkanlığını edinmiş olan firmaların önünde bu veriler adeta bir ışıktır. Onların önünü görebilmesini sağlar. Böylece firmalar sistematik hata yapmazlar.

Günümüzde müşteri beklentilerinin artmasının sonucu olarak talep olabildiğine değişkenleşmekte ve talebi tahmin etmek ise git gide olanaksızlaşmaktadır. Bu da firmanın faaliyetlerini artırmakta ve yaptığı her faaliyeti kayıt altına almak durumunda bırakmaktadır. Satın almadan üretime oradan müşteriye satışa ve satış sonrası hizmete kadar yaptığı her faaliyeti sistematik bir şekilde kayıt altına alan bir firma talep değişikliklerine en hızlı şekilde cevap verebilecek ve müşteri tatminini de sağlamış olacaktır.

Verilere dayalı karar vermenin bir diğer faydası da geçmiş yıllarda verilen kararlarla karşılaştırma imkânı vermesidir. Böylece geçmiş kararlarımızın doğruluğunu kontrol etme, aynı zamanda da vereceğimiz yeni kararları etkin yani doğru verme olanağına da sahip oluruz.

Yine işletmenin strateji ve politikalarını belirlemede sağlam ve güvenilir veriler çok önemlidir. Firmaların strateji ve politikalarının gerçekçi olabilmesinin tek yolu budur. Bu olmadan belirlenen tüm hedefler istenen bir hayal olmaktan öteye geçemez. Tahminlerle hiçbir şey net olarak belirlenemez. Ancak belirli bir sistem dahilinde tutulan veriler bilgiler firmayı hedefine götürebilir.

Burada kısaca kayıt altına alınan verilerin nasıl olması gerektiğine ve verilerle karar verirken nasıl bir sıra izleyeceğimize de değinmek gerekir. Öncelikle veriler yeterli, doğru, güvenli ve ulaşılabilir olmalıdır. Ayrıca geçerli, kullanılabilir ve sistematik bir şekilde tutulmalıdır. Bu özelliklere sahip olan veriler mantıksal analizden geçirilir. Verileri Mantıksal analizden geçirmek onları belirli talimatlar ve dokümanlar çerçevesinde değerlendirmektir. Bundan sonraki aşama karar vermedir. Karar verme aşamasında saydığımız özelliklere sahip olan verilerden yararlanmanın yanında firma yöneticisi bilgi, tecrübe ve sezgilerinden de yararlanmalıdır. Ayrıca mevcut piyasa koşullarını da değerlendirmelidir.

« Geri / Back