Makaleler » Toplam Kalite Yönetimine Bakış
« Geri / Back

21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde tutmaktır. Sürekli değişkenlik gösteren rekabet ortamında geleceği görebilmek, buna göre yenilik yapabilmek ve yaratıcılığını en üst seviyede tutabilmek çok büyük önem taşımaktadır. Değişen düzene kısa sürede ayak uydurabilen ve en önemlisi bilgiyi elinde tutabilen işletmeler en iyi yerlerde olacaktır. Değişkenlik gösteren rekabet ortamında Toplam Kalite Yönetimi’nin önemi daha çok kavranmakta ve Toplam Kalite Yönetimi’ne yönelmeler hız kazanmaktadır.

          Kalite kavramı çok yeni bir kavram olarak nitelendirilse bile, çok eski zamanlardan beri önem verilen bir değerdir. Bu kavrama süreç içerisinde yüklenilmiş olan değişik anlamlar ve spesifikasyonlar sayesinde kalite ile ilgili kullanılan birçok tanım ortaya çıkmıştır. Bunlara örnek verecek olursak;

- Kalite kullanıma uygunluktur. (J.M.JURAN)

- Kalite şartlara uygunluktur. (R.B.CROSBY)

- Kalite, ürün ya da hizmetin ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir.

          Kalite kavramı çok sık kullanıldığı için insanlar tarafından duyulan bir kavramdır. Ancak bu kavramın günümüzde taşıdığı önemi çok az kişi tahlil eder ve değerlendirir. Zira günümüzde kalite teknik yöntem değil, işletmenin müşterilerini memnun etmeye ve işletme içinde tüm birimlerin optimizasyonunu sağlamaya yönelik bir işletme yönetim aracı olarak görülmektedir.

         Ayrıca kalite işletmelerde "Sosyal Sorumluluk" bilincinin gelişmesine katkı sağlayan bir kavram olarak da karşımıza çıkmaktadır. Böylece kalite, önceleri sadece ürün denetimine kullanılan bir kavramken, daha sonra bir "Strateji aracı" olarak ele alınmış ve yönetimle birlikte anılır olmuştur. Bunun sonucu olarak Toplam Kalite Yönetimi kavramının karşımıza çıkmış olduğunu görürüz.

          Toplam Kalite Yönetimi 1980’li yıllarda ortaya çıkan, 1990’lı yıllarda yaygınlaşan bir yönetim yaklaşımıdır. Günümüze ulaşıncaya kadar Toplam Kalite Yönetim Felsefesi, insanlığın yaşadığı değişime ve yeniliğe paralel olarak yeni boyutlar kazanmıştır. Sürekli kendini yenileyen bu felsefenin gelecek yönetim felsefelerine de öncülük yapacağı bir gerçektir.

          Toplam Kalite Yönetim Felsefesi bir dizi ilkeler ve yöntemler yumağıdır. Bu felsefenin özünde şunları bulabiliriz:

 

- Hataları önlemek, onları sonradan bulup düzeltmekten daha kolaydır, ucuzdur ve

   güvencelidir.

- Normal ile anormali, doğal olanla olmayanı ayırmak için istatistiğe ihtiyaç vardır.

- Her çalışanın fikrinden yararlanmak, sadece bir kısım kişilerin fikrinden yararlanmaktan daha  

   başarılı sonuçlar doğurur.

- İyi yönlendirilirse, grup çalışmaları işleri daha çabuk geliştirir.

- İşletmenin başarısı için müşterilerin tercihlerini gözetmek gerekir.

- Kaliteli bir yönetim, kaliteli insanlarla mümkündür.

- Kaliteyi güvence altına almak bir sistem meselesidir.

- İşlerin planlı yapılması, plansız yapılmasına yeğlenir.

- Hedef birliği sağlanırsa, sonuca daha kısa sürede ve daha emin bir şekilde varılabilir.

- Tüketiciye kaliteli bir hizmet verebilmek için işletmenin içindeki birimlerin ve bireylerin de

   birbirlerine kaliteli bir hizmet verebilmeleri şarttır.

  1. -    Dışarıdan sağladığımız mal ve hizmetlerde de yüksek kalite istiyorsak, tedarikçimizi kendi

  safımıza almalıyız.

          Toplam Kalite Yönetimi Felsefesini oluşturan bu kavramları göz önüne alırsak, Toplam Kalite Yönetimi’nin ürün ve hizmet kalitesi, çalışma ve yaşam kalitesi ve organizasyon kalitesinden oluştuğunu görebiliriz. Yani Toplam Kalite Yönetimi  bireyden, organizasyonlara, oradan toplumun kalitesine kadar uzanmaktadır.

          Bütüncül bir yaklaşım olan Toplam Kalite Yönetimi  Felsefesi’nde dinamikliği (kendi kendini yenilemesi), yalınlığı (esasla ayrıntıyı birbirinden ayırt edebilmesi), proaktifliği (gelişmelere ön ayak olması), ve yaratıcılığı görebiliriz.

          Bir organizasyonda Toplam Kalite Yönetimi’ni uygulamak istiyorsak, bu modelin prensiplerine de uymak gerekmektedir. Toplam Kalite Yönetimi ; organizasyonlarda birdenbire oluşan bir yönetim şekli değil, bireylerden organizasyona tüm şirket kültürünün değişmesini öngören uzun vadede oluşabilecek bir yönetim şeklidir. Bu nedenledir ki birçok işletme Toplam Kalite Yönetimi’nden şikayet etmekte, uygulamaktan vazgeçmektedir. Toplam Kalite Yönetimi  uzun vadede düşünülerek uygulanmaz ise sonuca ulaşılamayacağı için şikayet etmek doğal olacaktır. Birçok firmada ise uzun vadede düşünülerek eğitim ve sabırla yerleştirilen bu yönetim tarzının firmalara uzun vadede liderlik ve kâr getirdiği görülmüştür.

          Bir işletmeye Toplam Kalite Yönetimi’ni yerleştirmek istiyorsak; ilk önce yaşamın merkezine işi değil, insanı ve evrensel ilkeleri koymalıyız. Bunlar kişisel bütünlük, hakkaniyet, tutarlılık, dürüstlük, insan onuru, hizmet, kalite, gelişim, süreç, potansiyel, koşulsuz sevgi, sabır, yardım etme, destek olma, yüreklendirme vb.dir. Bu ilkeler her kültür, her çevre, her çağda uygulanabilirliği ve geçerliliği olan insanın doğasına ait yönleri ifade eder. Daha sonra felsefenin özünü oluşturan kuralları organizasyonda eksiksiz uygulayabiliriz. Tabi ki evrensel ilkeleri merkezine yerleştirmiş insanlar ve organizasyonların Toplam Kaliteye ulaşması hiç de zor olmayacaktır.

          İnsanın önemi bilindikçe hiçbir yönetim tarzının uygulanması zor değildir. Merkezde insanın olmadığı yönetim tarzları da geride kalmak zorundadır. Toplam Kalite Yönetimi’ne çok önem verilmesinin ve sonucunda kazanılmasının sebebi de özünde insan faktörünün bulunmasıdır.

 

Kaynaklar

- Akat ilter, Budak Gönül, Budak Gülay, İşletme Yönetmi, İzmir,1999.

- ATAMAN Göksel, İşletme Yönetimi,Türkmen Kitabevi, Yayın no:181,İstanbul, 2001.

- BERTHOD Giovanni, TKYve İnsan Kaynakları, (Çev: Özlem Rodoplu), Kalite Dergisi, Kalder Yayın, sayı:6, İstanbul, Ocak 1994.

- ÇETİN Canan, AKIN Besim, EROL Vedat, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi, 2.baskı, Beta Yayınları, İstanbul, Şubat 2001.

- DÜREN Zeynep, 2000Õli Yıllarda Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul, Şubat 2000.

- KAVRAKOĞLU İbrahim, Değişim ve Yaratıcılık,

« Geri / Back