« Geri / Back

Bilgiye ulaşmanın çok çabuk ve kolay gerçekleştiği, müşteri beklentilerinin sürekli arttığı ve teknolojinin süratle ilerlediği bir dönemdeyiz. Bu şartlarda işletmelerin ticari piyasada rekabet edebilmeleri gitgide zorlaşmaktadır. Ayakta kalmak için, hızlı, verimli ve kaliteli üretimden başka çare gözükmemektedir.

Ancak bu üç unsurun aynı anda elde edilmesi çok zordur. Zira üretimi hızlandırmak genellikle hata oranını yükseltir. Kalite standartlarına bağlı olarak belirlenen toleransların daralması ise verimin düşmesine yol açar; şart koşulan kalite gerekliliklerini sağlamayan mamullerin miktarı artar. Bu uygunsuz mamuller de ya yeniden işleme tabi tutulur veya hurdaya ayrılır. Her iki durum da malzeme, işgücü ve zaman kaybı demektir.

Bu birbirleriyle çakışıyor gibi görünen hedeflere ulaşabilmek ve uygun olmayan ürün oranını düşürebilmek, bunu yaparken de belli kalite maliyetlerini aşmamak, geçmişte kullanılan geleneksel Kalite Kontrol teknikleriyle pek mümkün değildir. Zira bitmiş ürünün kalitesinin kontrolü, istenen kalite standardının doğrulanmasını sağlarsa da pahalı ve verimsizdir. Bu nedenle günümüzdeki Kalite Yönetimi felsefesi, ürünün kavram olarak ortaya çıkışından kullanım ömrünün sona ermesine kadar geçen tüm evrelerinin izlenmesine dayanmaktadır. Buda günümüzde kalite yönetim sistemi içersinde proses yaklaşımı ile olabilmektedir.

Prosesi girdileri (hammadde, malzeme, işçilik… vb.) çıktıya (ürün, mamul) dönüştüren faaliyet yada faaliyetler birliği olarak tanımlayabiliriz. Prosesin özü kalite eksikliği ve hata oluştuktan sonra onu düzeltmek yerine, hata ve kalite eksikliği ortaya çıkmadan önleme yoluna gitmektir. Bu da işletme maliyetlerini azaltmanın yanında Müşteri memnuniyetini de temin edeceğinden firmanın karlılığını artıracaktır. Proses yaklaşımının faydaları bunlarla sınırlı değildir. Firmaya diğer katkılarını belirtmeden önce proses yaklaşımını firmaya nasıl benimseteceğimiz üzerinde durmalıyız.

Öncelikle işletmede kalite yönetim sisteminin uygulanıyor olması gerekmektedir.  Bundan sonra kalite yönetim sitemi içerisinde ihtiyaç duyulan prosesler belirlenmelidir.

Prosesin etkili ve kusursuz sonuç vermesi için ürün gerçekleştirme ve kontrol aşamasında gerekli kriterler belirlenmelidir. Prosesin ürün gerçekleştirme ve kontrol aşamasını destekleyen gerekli bilgi ve kaynaklar sağlanmalıdır. Daha sonra prosesler denetlenmeli, ölçülmeli ve analiz edilmelidir. Böylece  planlanan sonuçlara ulaşmak için gerekli önleyici faaliyetler uygulanabilir ve sürekli iyileştirme sağlanabilir. Şimdi proses yaklaşımının firmaya olan diğer katkılarını sıralayabiliriz.

Müşteri şartları, yasal şartlar ve kuruluşun kendisinin ortaya koyduğu amaçlara ulaşılmasını sağlar. Müşteri açısından işletme itibarının artmasını, kamuoyunda işletme itibarının artmasını, ürün ya da bölge başına müşteri bağımlılığının artırılmasını sağlar. 

Proseslerin katma değer açısından değerlendirilmesi ve öncelikli olanların belirlenmesini sağlar. Proseslerin iyileştirilmesi sonucu elde edilen değerin bu sırada harcanan kaynaktan fazla olmasının sağlanması, doğru kaynağın kullanılması ve kaynağın etkili kullanılmasını sağlar.

Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesine ait verilerin değerlendirilerek performans ve  etkinliğine ait sonuçların elde edilmesini sağlar.

Karar almada kolaylık (yönetimsel) sağlar. Karar mekanizmaları ürün iyileştirmede, ürün geliştirmede ve piyasada liderlik sağlamada, pazar payı ve gelişimini artırmada, fayda sağlayacak yatırımlarla ilgili karar vermede daha rahat hareket ederler.

İletişim kolaylığı ( müşteri ve kuruluş için ) sağlar. Prosesler arası iletişim kopukluklarının nedenlerinin –bürokrasi, veri, bilgi akışındaki yetersizlik, üst yönetimin yaklaşımı vb.- belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasını sağlar.

Kaynakların optimum kullanımı sağlar.

Proseslerin etkin ve verimli çalışması, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.

« Geri / Back