AB Hibe Destekleri » Avrupa Birliği hibelerinden ve fonlarından yararlanabilir miyim??
« Geri / Back

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye katılım öncesi mali yardım başlığı altında sağladığı fonların büyük bir kısmı idari yapının güçlendirilmesi amacı ile bakanlıklara ve devlet kurumlarına verilmektedir.

Örnek:

Programın Adı: Telekomünikasyon Kurumu'nun Kurumsal Açıdan Geliştirilmesi

Programın Genel Amacı: AB müktesebatına uygun biçimde Türkiye’de telekomünikasyon piyasasının düzenlenmesini güçlendirmek.

Hususi amaçlar:

1. Türk telekomünikasyon mevzuatının AB müktesebatı ile uyumunu artırmak;

2. Telekomünikasyon Kurumu’nun kapasitesini güçlendirip uygulama yeteneğini takviye etmek.

Uygulayıcı Kurum: Merkezi Finansman ve Sözleşme Birimi (MFSB)

Ortak Kuruluşlar: Rekabet Kurumu, Adalet Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Ulaştırma Bakanlığı.

Yararlanan Kurum: Telekomünikasyon Kurumu.

Bunun yanısıra kimi devlet kurumları kendi çerçeve programları bünyesinde ihaleler açarak mikro projelere hibe desteği sağlar. Bu çağrılara çoğu zaman sadece sivil toplum kuruluşları, özel kurumlar ve kamu kurumları başvurabilmektedir.

Örnek:

Programın Adı: Türkiye'de Yenilikçilik ve Değişim İçin Sosyal Diaylogun Geliştirilmesi.

Projenin amacı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sosyal taraflara, sosyal diyalogun her düzeyde geliştirilmesi için destek sağlamak.

İlgili Kurumlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren sendikaları, memur sendikaları, meslek odaları, üniversiteler.

Yararlanan Kuruluşlar: STKlar, özel kurumlar, kamu kurumları

AB hibeleri için yayınlanan proje teklif çağrıları, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun internet sayfasından (www.deltur.cec.eu.int), Merkezi Fİnans ve İhale Birimi'nin sayfasından (www.mfib.gov.tr) veya AB Genel Sekreterliği internet sayfasından (www.abgs.gov.tr) takip edilebilir.

« Geri / Back